دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   عباس بندی

پست الکترونیکی : s-abbasbandy@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی ریاضی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

سعید عباس  بندی

سعید عباس بندی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^